Hasil Pencarian untuk: semangat bersodaqoh

Tahlilandanyasinanadalahsunnahbukanbidahabu

Dalamdefinisibid’ahyangdikemukakanolehparaulama’diatas,bukankahbisadifahamibahwaperkarabaruatauperkarayangtidakadacontohnyadariRasulullahSAWitudibagiduayaituperkarabaruyangsamasekalitidakadadasarnyadalamsyare’atdanperkarabaruyangadadasarnyadalamsyare’at.
Baca Juga×

Top