Hasil Pencarian untuk: about fish akhirnya ikan

Ahmadrmengenaljenisikankokidancara

Hy,,parapecintaikankokimaupunpemulasedikitinfobuattemanā€tetangikankoki.IkankokimerupakanikanhiasairtawaryangberasaldariChinanamunsudahbanyakdikembangbiakkandiindonesiaikankokitermasukikanyangsangatpopulerdimasyarakatkarenabentuknyalucudanperawatannyatidakrumitamatnamunkitaharusseriusmelakukannya.

Teamcfcstrikeikankuwebersamakmbintangfajar

Sekitar40menitkitacobaspotpertamahasilnyamasihikanyangkecil-kecildankaptenmemutuskanpindahspotlagi,hasilnyamasihbelumbagusjugakarenaikanmasihsebesaranikanNemosaja,samakotrekansihmasihoketetapitargetikankuwemasihbelumdidapatkan,tetapiSangkaptenSamantidakmenyerahuntukmencarikanspotbuatkamiyangramaiikannya,jadikitaberpindahlokasilagi.

Penjelasancontohnarrativetextgkap

TujuanKomunikatifNarrativeTextsepertiyangdijelaskandiatasadalahuntukmenghiburpendengarataupembacatentangsuatukisahatauceritamasalampauyangbertaliandenganpengalamannyata,khayalatauperistiwa-peristiwapelikyangmengarahkesuatukrisis,yangpadaakhirnyamenemukansuatupenyelesaian.
Baca Juga×

Top